Dotacje z EU

 

innowacyjna_gospodarkaueefrr_l-kolor

 

NAZWA PROJEKTU:

Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Spółka Jawna a partnerami.

 

IDENTYFIKACJA PROJEKTU:

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

LOKALIZACJA PROJEKTU:

F.H.”MOTOROL” KAŁKUS SP.J.

31-231 Kraków, ul. Bociana 19

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.04.2011-30.06.2012

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

858594 PLN

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:

499906,40 PLN

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt miał na celu zakup wraz z wdrożeniem aplikacji B2B obejmującej również system ERP, integrującej systemy informatyczne Partnerów-Dostawców oraz systemy Partnerów-Odbiorców. Z Partnerami zostało zautomatyzowane dziesięć procesów biznesowych dotyczących kluczowych obszarów współpracy, pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami.

 

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja projektu opierała się na dokonaniu zakupu jako WNiP wykonanej przez podmiot zewnętrzny, dekowanej naszym i naszych partnerów potrzebom Aplikacji B2B, która następnie została zakupiona jako Wartość Niematerialna i Prawna (koszt aplikacji objął również koszt jej wdrożenia).

Jako aplikację rozumie się oprogramowanie ERP w tym system magazynowo-sprzedażowy oraz system finansowo-księgowy.

Wnioskodawca nie dysponował specjalistyczną wiedzą informatyczną pozwalającą na przedstawienie szczegółów planowanego rozwiązania informatycznego, jednakże w okresie przygotowania do projektu odbyliśmy konsultacje ze znaczącymi dostawcami oprogramowania, przedstawiliśmy przygotowany zarys naszych oczekiwań co do zaplanowanego zakresu funkcjonalności oraz uzyskaliśmy zapewnienie wykonalności technicznej planowanych rozwiązań.

Przeprowadzone rozmowy oraz prezentacje potencjalnych dostawców były także podstawą do przygotowania specyfikacji zakupu środków trwałych oraz oszacowania kosztu zakupu oprogramowania – przyjęliśmy uśrednioną wartość wstępnych ofert.

Proces tworzenia aplikacji odbywał się przy naszej współpracy w zakresie przedstawiania oczekiwań co do założonych funkcjonalności aplikacji, a następnie zostało przeprowadzone wdrożenie platformy B2B w naszej firmie oraz integracja platformy z systemami informatycznymi partnerów projektu.

Aplikacja B2B zastąpiła wykorzystywane przez Wnioskodawcę systemy informatyczne, w tym obsługujące procesy sprzedaży i stany magazynowe. Platforma umożliwia obecnie automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi wnioskodawcy a partnerami w zakresie zdefiniowanym jako procesy biznesowe.

Z powodu braku możliwości dostosowania i usprawniania posiadanych zasobów informatycznych do opracowanych założeń (przestarzałe technologie i nieadekwatność użytych rozwiązań do aktualnej sytuacji biznesowej) powstała nowa, kompleksowa aplikacja spełniająca nasze oczekiwania. Z przyczyn technologicznych nie było możliwe osiągnięcie w pełni zaplanowanych funkcjonalności poprzez rozbudowę poprzedniego systemu.

Realizacja projektu przebiegała wieloetapowo (5 etapów).

 

FORMA DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

85 % kwoty dofinansowania otrzymaliśmy w formie płatności ze środków europejskich, pozostałe 15% w formie dotacji celowej.

- wysokość dofinansowania na inwestycje: 60 % kwoty wydatków kwalifikowanych

- wysokość dofinansowania na doradztwo: 50 % kwoty wydatków kwalifikowanych

- wysokość dofinansowania na inwestycje: 60 % kwoty wydatków kwalifikowanych

 

CELE PROJEKTU:

Podstawowym założeniem projektu była zasadnicza zmiana modelu współpracy dotycząca podniesienia efektywności realizowanego łańcucha dostaw na linii Dostawca-Wnioskodawca-Odbiorca. Dotychczasowy model współpracy nie był wystarczająco efektywny, nie spełniał aktualnych oczekiwań naszych klientów oraz ograniczał możliwości rozwoju firmy poprzez brak wymaganych przez klientów funkcjonalności. Rozwój technologii informatycznych sprawił, że nasze narzędzie współpracy było nieadekwatne do dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych, nie było dostatecznie wydajne a poziom dostosowania do potrzeb naszych partnerów był bardzo niski.

Założeniem projektu był zakup i wdrożenie oprogramowania (aplikacji B2B) w naszym przedsiębiorstwie, przeniesienie do niego obecnych danych oraz zintegrowanie systemów informatycznych z naszymi partnerami.

Wdrożony system B2B ma cechy aplikacji pozwalającej na utrzymanie dotychczasowego obszaru działalności, jednakże poprzez wprowadzenie zasadniczej innowacyjności procesowej w obszarze składania zamówień przez nas do dostawców, przyjmowania na stan magazynowy towarów od dostawców oraz procesy bezpośrednio związane ze współpracą z naszymi odbiorcami zaczyna przynosić oczekiwane korzyści.

Wdrożenie nowego systemu umożliwiło naszym odbiorcom dostęp do informacji o aktualnym stanie magazynów, cenach, dostępności poszczególnych referencji oraz zamienników. Wpłynęło to w dużym stopniu na poziom satysfakcji naszych klientów oraz wielkość realizowanej sprzedaży.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

DELPHI POLAND S.A.

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP.Z O.O.

VALEO SERVICE EASTERN EUROPE SP. Z O.O.

P.H.U.EDPOL E.K.GOSŁAWSCY SP.J.

P.H.”MOTOGAMA” SP.J.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 02.08.2011 została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. W ramach dofinansowania realizowany będzie Projekt „Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Sp.j. a partnerami”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu przebiegać będzie wieloetapowo w okresie 2011-2012r a jego efektem będzie usprawnienie oraz automatyzacja procesów biznesowych w zakresie współpracy z Partnerami oraz Klientami.

motorol-ulotka-2

http://www.poig.gov.pl

http://www.mrr.gov.pl

http://www.marr.pl

http://www.parp.gov.pl

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która od 11 lat wspiera przedsiębiorców. Działania PARP są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców i impulsem do ich dalszego rozwoju. Agencja odpowiada za dystrybucję wielu miliardów euro w ramach kilku unijnych i krajowych programów wsparcia, które mają na celu przede wszystkim wsparcie małych i średnich firm. Fundusze te przeznaczone są na inwestycje, rozwój innowacyjności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Spora ich część trafi do przedsiębiorców za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu (Krajowego Systemu Usług dla MSP, parków i inkubatorów technologicznych).

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-więcej..

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

motorol-ulotka-1

 

Celem działania 8.2 PO IG jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawania wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami w formie elektronicznej. Ideą przewodnią tego działania jest wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), ułatwiających zacieśnianie współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Pomocą objęci są mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polski (w wypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie RP) współdziałający na podstawie zawartych umów o współpracy, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych lub dotychczas stosowanych systemów informatycznych i automatyzację realizowanych pomiędzy sobą procesów biznesowych. Wsparcie wdrażania w przedsiębiorstwach narzędzi ICT, rozwijanie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw i między przedsiębiorstwami (tzw. Business-to Bussines - B2B) to element biznesowe, bez których firma w dobie gospodarki opartej na wiedzy nie może przynosić zysku i być konkurencyjna.

strona

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema współpracującymi przedsiębiorcami. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W ramach wydatków inwestycyjnych przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania, w zależności od statusu przedsiębiorcy oraz lokalizacji projektu. W ramach wydatków na doradztwo poziom intensywności wsparcia wynosi do 50%. W działaniu 8.2. PO IG możliwe jest uzyskanie wsparcia na prowadzenie szkoleń o charakterze specjalistycznym, niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu „B2B” dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Poziom wsparcia na szkolenia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 35% do 45%.

 

W działaniu 8.2. PO IG możliwe jest uzyskanie wsparcia na prowadzenie szkoleń o charakterze specjalistycznym, niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu „B2B” dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Poziom wsparcia na szkolenia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 35% do 45%.

Ponadto możliwe jest dofinansowanie w ramach pomocy de minimis instrumentów

zabezpieczających realizację umowy, kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego oraz wydatków związanych z działaniami informacyjnymi o Współfinansowaniu projektów przez UE.

Szczegółowy wykaz wydatków, które są możliwe do dofinansowania kosztów zawiera regulamin przeprowadzenia konkursu na stronie www.parp.gov.pl orazwww.web.gov.pl.

 

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma

Signum - Dotacje Unijne

www.signum.org.pl

top_podstrona

____________________________________________________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNFUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

____________________________________________________________________